Charter PAREL Antwerpen

Preambule

Dit charter wil een basis zijn voor uitwisseling en dialoog tussen de levensbeschouwingen onderling, voor maatschappelijk engagement en voor het overleg met de overheid.

Dit charter neemt de vrije meningsuiting, de gewetensvrijheid en vrijheid van godsdienst als gemeenschappelijke basis en na te streven doel voor de omgang tussen individuen en gemeenschappen[1].

Met dit charter wil PAREL op een zorgzame en duurzame manier bijdragen tot de levenskwaliteit en de verbondenheid van de Antwerpse bevolking.

 

Algemeen

 1. PAREL is het Platform van Antwerpse Religies en Levensbeschouwingen. PAREL wil een ontmoetingsplaats zijn voor een zo groot mogelijk aantal levensbeschouwingen in Antwerpen.
 2. De levensbeschouwelijke en culturele diversiteit van onze stad is een meerwaarde en een uitdaging.
 3. De interlevensbeschouwelijke dialoog is een belangrijk instrument voor een beter wederzijds begrip van en betere onderlinge relaties tussen individuen, groepen en gemeenschappen in onze stad.
 4. Door elkaars levensovertuiging te leren kennen, herkennen en erkennen we de gezamenlijke waarden en normen die onze samenleving dragen.
 5. Door het ontdekken en invoelen van de verschillen in onze overtuigingen, kunnen het respect en de waardering voor elkaar versterkt worden.

 

Levensvragen

 1. Levensbeschouwingen beantwoorden aan de behoefte van de mens aan zin en betekenis. Levensbeschouwingen komen tegemoet aan de universele levensvragen. De manier waarop dit ingevuld wordt, kan gebaseerd zijn op oude tradities en op nieuwe inzichten.
 2. Vanouds hebben mensen elkaar hiervoor kaders aangeboden en die verdiept in dialoog en reflectie, zowel binnen de eigen gemeenschap als in ontmoeting met andere zienswijzen.

 

Samenleving

 1. PAREL pleit voor een duidelijker plaats en grotere zichtbaarheid van religies en levensbeschouwingen in de publieke ruimte. Levensbeschouwingen behoren niet enkel tot de privésfeer. Zij leveren een belangrijke bijdrage aan de vorming van identiteit en gemeenschap.
 2. PAREL ijvert voor een correcte en genuanceerde beeldvorming over religie en levensbeschouwing.
 3. PAREL wil in maatschappelijke thema’s zoeken naar een gemeenschappelijk gedragen stem naar de buitenwereld.
 4. PAREL verwacht dat de overheid neutraal is ten opzichte van elke religie en levensbeschouwing, maar ze wel naar waarde schat.
 5. PAREL pleit voor een inclusieve neutraliteit. Dat betekent dat geleverde overheidsdiensten neutraal zijn, niet de persoon die de dienst levert.
 6. PAREL vindt het belangrijk dat iedereen de kans krijgt om te participeren: een persoon wordt niet gedwongen te kiezen tussen geloof en de ambitie om een gewenste functie te kunnen uitoefenen.
 7. PAREL gaat ervan uit dat mensen zich ontwikkelen vanuit hun relatie met de andere. Compassie, mededogen en barmhartigheid zijn aanwezig in iedere religie of levensbeschouwing.

 

Werking

 1. PAREL wil in de ontmoeting met anderen niet vooringenomen zijn. Dit leidt tot een groter begrip en inhoudelijke tolerantie tussen mensen en gemeenschappen onderling. Bovendien verrijkt dit het eigen perspectief.
 2. PAREL ziet enerzijds de steeds groter wordende pluraliteit en diversiteit van en in religies en levensbeschouwingen. Anderzijds constateert PAREL de toenemende secularisering en de neiging om religies en levensbeschouwingen terug te dringen tot de privésfeer. Op de snijvlakken van deze dynamieken wil PAREL bemiddelen.
 3. Vanuit hun onderlinge overeenkomsten en verschillen vinden deelnemers aan de interlevensbeschouwelijke dialoog elkaar in een gemeenschappelijk doel: een leefbare wereld, welzijn voor iedereen, respect voor de democratische rechtsstaat, vrijheid, verdraagzaamheid en vrede.

Antwerpen, 4 maart 2020.

 

[1] Zoals die terug te vinden zijn in de “Universele Verklaring van de Rechten van de Mens”.